Leveringsvoorwaarden Burghoorn trainingen:

 * Diensten Burghoorn trainingen:

Burghoorn trainingen verzorgt cursussen in communicatie en management, en is tevens adviesbureau voor bedrijfsopleidingen en interne organisatie. Onder deze diensten vallen; het verzorgen van trainingen en cursussen, begeleiden van groepen en managementteams, individuele coaching en supervisie. Tevens het doen van organisatieonderzoek en het geven van advies.

 

* Opdrachtverstrekking:

In wederzijds overleg tussen opdrachtgever en Burghoorn trainingen worden de doelstellingen, werkwijze en beoogde resultaten doorgesproken voor iedere dienst (training) die Burghoorn trainingen levert. Hier worden ook afspraken gemaakt over taakverdeling en kosten mbt oa locaties, (video)materialen, uitnodiging cursisten/deelnemers, syllabi/literatuur, acteurs en derden etc. In de offerte vindt de weerslag plaats van dit gesprek. Indien de opdrachtgever de offerte aanvaardt, is de overeenkomst gesloten.

 

* Bedenktijd:

Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben een bedenktijd van 14 werkdagen mbt de gesloten overeenkomst.

 

* Kwaliteit van de diensten van Burghoorn trainingen:

Burghoorn trainingen is NIP geregistreerd, en zodoende zijn de voorwaarden van deze organisatie van toepassing. Indien de diensten niet voldoen aan de door de opdrachtgever en opdrachtnemer in het vooroverleg overeengekomen criteria, dan biedt Burghoorn trainingen een kosteloos evaluatiegesprek aan waarin het verloop van de training, de klachten en eventuele oplossingen besproken kunnen worden.

Voor het optimaal slagen van de training/dienst is medewerking van de opdrachtgever onontbeerlijk.

 

* Geheimhouding:

Ondergetekende zal vertrouwelijke informatie, vertrouwelijk behandelen. Indien wenselijk/noodzakelijk is een geheimhoudingsverklaring voorhanden.

 

* Privacyverklaring:

Burghoorn trainingen heeft een privacyverklaring opgesteld. Hiervoor verwijzen wij naar onze website www.burghoorn-trainingen.nl.

 

* Aansprakelijkheid:

Bij oefeningen van fysieke aard aanvaart Burghoorn trainingen geen aansprakelijkheid voor verwondingen en letsel.  Bij (risicovolle) buitenactiviteiten zullen deelnemers afzonderlijk gevraagd worden te bevestigen dat zij vrijwillig meedoen, de risico’s kennen en persoonlijke aansprakelijkheid aanvaarden.  Voor deelname is een handtekening ter bevestiging hiervan verplicht.

Burghoorn trainingen aanvaart geen aansprakelijkheid voor de toepassing of de gevolgen van het gegeven (persoonlijke)advies. Opdrachtgever en deelnemer blijven altijd verantwoordelijk voor hun handelen.

 

* Intellectuele eigendomsrechten:

De voor de training ontwikkelde oefeningen, vragenlijsten of oefenmaterialen blijven in bezit van Burghoorn trainingen. Gebruik voor andere doeleinden is alleen mogelijk na schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en Burghoorn trainingen.

 

* Bereikbaarheid:

Vragen kunnen telefonisch (0318-504090) of via mail aan ons gesteld worden (info@burghoorntrainingen.nl). Wij streven ernaar om binnen 2 werkdagen uw vraag te beantwoorden. Doch uiterlijk binnen een week.

 

* Annuleringsregeling:

Bij training: tot 4 weken voor de afgesproken data kan een training kosteloos worden geannuleerd. In de vierde week wordt 25% van de kosten in rekening gebracht (inclusief  gemaakte kosten ikv reis en verblijf, materialen). In de derde week voorafgaand aan de training wordt 50%, in de tweede 75%van de totale kosten in rekening gebracht. Vindt de afgelasting plaats in één week voor de training/dienst dan wordt het volledige bedrag van het contract in rekening gebracht.

Bij individuele supervisietrajecten: tot uiterlijk 48 uur van te voren kan de afspraak zonder kosten worden geannuleerd. Bij annulering binnen de 48 uur wordt 100% van de kosten voor het gesprek in rekening gebracht.

 

* Ziekte trainer Burghoorn trainingen/ overmacht:

In geval van ziekte/gedwongen  afwezigheid trainer Burghoorn trainingen, houdt Burghoorn trainingen zich het recht voor een andere (gelijkwaardige) trainer aan te bieden.

 

* Prijsstelling:

In overleg met de opdrachtgever wordt er een (dagdeel)prijs vastgesteld. In dit gesprek worden ook voorbereidings- en ontwikkelactiviteiten, reiskosten en evt. materiaalkosten besproken.

 

* Geen BTW:

Over de diensten die Burghoorn trainingen verzorgt wordt geen BTW in rekening gebracht. Vanwege de aard van de werkzaamheden is Burghoorn trainingen door de belastingdienst vrijgesteld om BTW te rekenen. Burghoorn trainingen is ingeschreven in het register van het CRKBO.

 

* Facturering:

Na uitvoering van de opdracht vindt facturering plaats of (bij een langlopend traject) tussentijds.

 

* Betaling:

Betaling van de factuur binnen 30 dagen op IBAN: NL37INGB 0006547145 tnv Burghoorn trainingen, Klinkenbergerweg 38 in Ede.

 

* Klachten:

De directie van Burghoorn trainingen neemt de verantwoordelijkheid voor het ontvangen en behandelen van klachten. Binnen 1 week krijgt de eigenaar van de klacht een bevestiging van ontvangst van de klacht (schriftelijk of per mail). Klachten worden in overleg met de betrokken partijen (klager, opdrachtgever) binnen 4 weken na de ontvangstbevestiging afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis gesteld, waarbij het uitstel door ons wordt toegelicht. Bovendien geven wij een indicatie wanneer wij verwachten uitsluitsel te kunnen geven. Mocht u niet tevreden zijn met de door ons voorgestelde oplossing dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke, derde partij: NIP. De uitspraken van deze 3e partij worden voor ons als bindend beschouwd. Eventuele consequenties worden door Burghoorn Trainingen z.s.m. afgehandeld.  Klachten behandelt Burghoorn Trainingen altijd vertrouwelijk. Schriftelijke klachten worden geregistreerd, gebundeld en opgeslagen voor 2 jaar.

Deze klachten procedure is ook te vinden op de website van Burghoorn trainingen.

 

* Toepasselijk recht:

Op alle rechten, verplichtingen, diensten, overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Aan de in Nederland bevoegde  rechter zullen eventuele geschillen worden voorgelegd.

Herzien Ede, 22-04-2022

De directie:

drs Erna (EWM) Berghuizen

drs Jurrien (JC) Burghoorn

 

 

Burghoorn trainingen, Klinkenbergerweg 38, 6711 ML, Ede

K.v.K. voor centraal Gelderland 33246759, INGbank IBAN: NL37INGB 0006547145   

tnv Burghoorn trainingen

Website: http://www.burghoorn-trainingen.nl

 

 

 

Copyright Burghoorn trainingen 2024   |  Leveringsvoorwaarden  |  Privacyverklaring  |  Disclaimer